اجزای اصلی دستگاه EDM سیم کشی چیست؟

2021-06-23

ترکیبدستگاه EDM سیمابزار: تخت ، مکانیسم سیم ، دستگاه برش مخروطی ، میز مختصات ، منبع تغذیه پالس ، سیستم گردش سیال کار ، دستگاه کنترل عددی و سایر قسمتها.


اصل اساسی سیم EDM: استفاده از یک سیم فلزی نازک متحرک (سیم مسی یا سیم مولیبدن) به عنوان الکترود ابزار (متصل به الکترود منفی منبع تغذیه پالس با فرکانس بالا) و تخلیه جرقه پالس روی قطعه کار (متصل به الکترود مثبت منبع تغذیه پالس با فرکانس بالا) ، برش و شکل گیری.

  • QR