نحوه انتخاب صحیح دستگاه قالب گیری تزریقی

2021-07-03

قبل از انتخاب مشخصات و مدل هایدستگاه قالب گیری تزریقی, we must first check the performance parameter values of the دستگاه قالب گیری تزریقی in the product manual provided by the دستگاه قالب گیری تزریقی manufacturer. And these parameter values represent the main performance characteristics of the دستگاه قالب گیری تزریقی, according to some technical requirements of the plastic products to be produced: such as the type and brand of raw materials used in the product, the quality (weight) of the product, and the size of the product.

Go to find the parameter values in the manual that are close to it. The دستگاه قالب گیری تزریقی model corresponding to these parameter values is the دستگاه قالب گیری تزریقی to be purchased. At the same time, it is necessary to know whether the working accuracy, speed and product accuracy level of the دستگاه قالب گیری تزریقیخریداری شده با شرایط قالب گیری محصول مطابقت دارد.
In addition, the comparison data in the specifications and models are: the ratio of the quality (or volume) and external dimensions of the injection molded product to the parameter value in the equipment, that is, the ratio between the quality (weight) and the theoretical injection volume (or volume) of the دستگاه قالب گیری تزریقی. The proportional relationship between.
The length (height) of the product and the thickness of the forming mold (thickness of the mold on the movable template) are required to be between the sum of the dimensions and the stroke distance of the movable template of the دستگاه قالب گیری تزریقی. In addition, it should be verified that the structural dimensions of the mold to be installed on the دستگاه قالب گیری تزریقی are consistent with the conditions of the دستگاه قالب گیری تزریقی:

1. فاصله بین میله های کراوات باید از عرض و ارتفاع قالب بیشتر باشد تا مونتاژ قالب تسهیل شود.

2. اندازه قالب مطابق با الزامات اندازه قالب قالب هنگام نصب و ثابت شدن است.

3. عرض و ارتفاع قالب باید با اندازه قالب کوچکتر توصیه شده توسط مطابقت داشته باشددستگاه قالب گیری تزریقی.
  • QR