عملکرد ساختار دستگاه قالب گیری تزریقی

2021-07-14

عملکرد ساختاریدستگاه قالب گیری تزریقیاز سیستم تزریق ، سیستم بستن ، سیستم انتقال هیدرولیک ، سیستم کنترل الکتریکی ، سیستم روانکاری ، سیستم گرمایش و سرمایش ودستگاه قالب گیری تزریقیسیستم نظارت.
1. سیستم تزریق
One of the main components of the دستگاه قالب گیری تزریقی is the main camera system. Plunger type, screw type and screw pre-plasticized plunger type are usually three types of injection systems. The screw type is widely used. The injection system is composed of a plasticizing device and a power transmission device. Injection cylinder, injection seat moving cylinder and screw

2. کنترل برق
وسایل برقی ، قطعات الکترونیکی ، متر ، بخاری ، حسگرها و غیره با هم کنترل الکتریکی را تشکیل می دهند و معمولاً چهار حالت کنترل وجود دارد: دستی ، نیمه اتوماتیک ، تمام اتوماتیک و تنظیم. الزامات فرآیند (فشار ، دما ، سرعت ، زمان) و اقدامات مختلف برنامهدستگاه تزریقبا منطبق کردن منطقی سیستم کنترل الکتریکی و سیستم هیدرولیک می توان آن را درک کرد.


3. گرمایش/سرمایش

Heating the barrel and the injection nozzle is the main purpose of the heating system. The heating device of the barrel of the دستگاه قالب گیری تزریقی usually uses an electric heating coil, which is installed externally, and uses an electric thermocouple to detect in sections. The heat source of material plasticization is provided by the heat conduction of the cylinder wall. Excessive oil temperature will cause multiple failures. Therefore, it is the main purpose of controlling the oil temperature and cooling the oil temperature. Near the feeding port of the feed pipe is another place that needs to be cooled to avoid melting of the raw materials at the feeding port, which will cause the raw materials to fail to be fed normally.

4. سیستم روغن کاری
A loop gastric lubrication system that provides lubrication conditions at the relative moving parts of the دستگاه قالب گیری تزریقی's movable template, mold adjusting device, connecting rod hinge, injection platform, etc., so that energy consumption is reduced and the life of parts is increased, whether it is automatic electric Or regular manual lubrication is acceptable.


5. دستگاه قالب گیری تزریقینظارت بر

دستگاهی که برای محافظت از مردم و ماشین ها استفاده می شود ، دستگاه اصلی این دستگاه استدستگاه قالب گیری تزریقی. Doors, baffles, hydraulic valves, limit switches, and photoelectric detection components are the main components, enabling the realization of the electric-mechanical-hydraulic interlocking protection. The oil temperature, material temperature, system overload of the دستگاه قالب گیری تزریقی, as well as process and equipment failures are detected, and the main function of the system to indicate abnormal conditions or alarm is not detected.
  • QR